Απολογισμός δράσης του Δ.Σ. της Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρίας