Για τα υποψήφια νέα μέλη της ΕΖΕ ισχύουν τα ακόλουθα:


Η αίτηση εγγραφής υπογεγραμμένη και το σύντομο βιογραφικό σημείωμα (έως 10 σελίδες) αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail: info@eze.org.gr, καθώς και στο e-mail του Γενικού Γραμματέα του Δ.Σ. της ΕΖΕ.

Μετά από την επεξεργασία της αίτησης από το Δ.Σ. της ΕΖΕ, το υποψήφιο μέλος ενημερώνεται από τον Γενικό Γραμματέα για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης του.

Ετήσια Συνδρομή Μέλους


Η ετήσια συνδρομή για την Ελληνική Ζιζανιολογική Εταιρεία είναι 15 Ευρώ. Τα μέλη της ΕΖΕ έχουν την υποχρέωση να πληρώνουν τακτικά την ετήσια συνδρομής τους.

Για τα μέλη της ΕΖΕ ισχύουν τα ακόλουθα:


Τα μέλη της εταιρίας είναι: τακτικά, επίτιμα και μέλη οικονομικής υποστήριξης (SUSTAINING MEMBERS).

Τακτικά μέλη καθίστανται πτυχιούχοι Ανώτατων Σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, οι οποίοι έχουν εργασθεί ενεργά στην έρευνα ή στην τεχνολογία στον τομέα των ζιζανίων για μια τριετία τουλάχιστον.

Επίτιμα μέλη εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, Έλληνες ή αλλοδαποί επιστήμονες που μπορούν να προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες, οι οποίες εξυπηρετούν τους σκοπούς της εταιρίας, έπειτα από πρόταση τριών τακτικών μελών. Η απόφαση του Δ.Σ. υπόκειται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Τα επίτιμα μέλη εξαιρούνται από κάθε εισφορά και ο αριθμός τους σε καμία περίπτωση δε θα υπερβαίνει τους δέκα.

Μέλη οικονομικής υποστήριξης είναι οργανισμοί ή άτομα, τα οποία επιθυμούν να βοηθήσουν οικονομικά την εταιρία, πληρώνοντας ειδική προς αυτό συνδρομή. Τα ονόματα των μελών οικονομικής υποστήριξης αναγράφονται σε ιδιαίτερη σελίδα εντός πλαισίου στα πεπραγμένα της ετήσιας επιστημονικής σύσκεψης.

Δικαιώματα Μελών

  • Τα τακτικά μέλη της εταιρίας δικαιούνται όπως εκλέγουν και εκλέγονται.
  • Όλα τα μέλη της εταιρίας δικαιούνται να λαμβάνουν μέρος στις συνεδριάσεις της Γ.Σ., να λαμβάνουν δωρεάν ενημερωτικό δελτίο για τις δραστηριότητες της εταιρίας και για τις εξελίξεις της επιστήμης στον τομέα των ζιζανίων, καθώς και να προβαίνουν σε ανακοινώσεις στις ετήσιες επιστημονικές συσκέψεις.
  • Τα επίτιμα μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα των τακτικών μελών.
  • Τα τακτικά μέλη δικαιούνται να εκπροσωπήσουν την εταιρία σε Διεθνή Συνέδρια, αφού ζητήσουν και λάβουν της έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Διαγραφή Μελών

Το Δ.Σ. δικαιούται να διαγράψει κάθε μέλος, το οποίο επιδεικνύει εσκεμμένη απειθαρχία προς τις διατάξεις του καταστατικού της ΕΖΕ, τις αποφάσεις των οργάνων της Διοίκησης και τις συστάσεις των προέδρων των Γ.Σ., της υποκείμενης απόφασης προς έγκριση από την Γ.Σ. μη αναστελλομένης όμως μέχρι τη συνεδρίαση αυτής. Το προς διαγραφή μέλος καλείται σε έγγραφη απολογία ή προφορική εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την κλήση του.

Αν το παρεκτρεπόμενο μέλος τυγχάνει μέλος του Δ.Σ., αποφασίζει πάλι το Δ.Σ., αν δε το παρεκτρεπόμενο μέλος είναι ο πρόεδρος αποφασίζει η Γ.Σ. ειδικά συγκαλούμενη επ' αυτού.

Τα υποψήφια μέλη εκάστης κατηγορίας, πλην των επίτιμων, συμπληρώνουν ειδικό έντυπο αίτησης προς το Δ.Σ., στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα προσωπικά στοιχεία και το Δ.Σ. αποφαίνεται της αιτήσεως.
Ο αιτών απορριφθείσας αίτησης δύναται να προσφύγει στη Γ.Σ.


Παρακάτω βρείτε τα υποδείγματα αίτησης μέλους και βιογραφικού