Χορήγηση υποτροφιών εκ μέρους της ΕZE

Χορήγηση υποτροφιών εκ μέρους της ΕZE

Η Ελληνική Ζιζανιολογική Εταιρεία (ΕΖΕ) προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 τη χορήγηση συνολικά 4 υποτροφιών, μιας για κάθε ένα από τα 4 γεωπονικά πανεπιστημιακά ιδρύματα/τμήματα της χώρας. Συγκεκριμένα, οι υποτροφίες αφορούν σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που
υλοποιούνται στα: α) Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας, β) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, γ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και δ) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Σκοπός της δράσης αυτής είναι η οικονομική στήριξη φοιτητών ώστε να έχουν την ευκαιρία απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Η κάθε υποτροφία ανέρχεται στο ποσό των 1000 ευρώ και χορηγείται για μεταπτυχιακές σπουδές, η επίσημη διάρκεια των οποίων μπορεί να κυμαίνεται από 12 έως 24 μήνες. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η μεταπτυχιακή διατριβή να είναι ερευνητική και να αφορά αντικείμενα ζιζανιολογικού ενδιαφέροντος.

Σε περίπτωση περισσότερων της μίας αιτήσεων για το κάθε ίδρυμα, η υποτροφία θα χορηγηθεί στον μεταπτυχιακό φοιτητή με την υψηλότερη σειρά κατάταξης κατά την διαδικασία επιλογής κάθε πανεπιστημιακού ιδρύματος/τμήματος (Βεβαίωση Σειράς Κατάταξης) και σε περίπτωση ισοβαθμίας στον φοιτητή με τον υψηλότερο βαθμό πτυχίου.

H επιλογή θα γίνει από το ΔΣ της ΕΖΕ, τα ονόματα όλων των δικαιούχων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρείας και οι υποτροφίες θα χορηγηθούν μέσα σε διάστημα 6 μηνών.

Μετά την ολοκλήρωση και παρουσίαση της εργασίας (βεβαίωση γραμματείας), ένα αντίγραφο της μεταπτυχιακής διατριβής (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) θα πρέπει να κατατεθεί στην ΕΖΕ. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν ολοκληρωθεί η εργασία, ο δικαιούχος υποχρεούται να
επιστρέψει το ποσό της υποτροφίας στην ΕΖΕ.

Ο κάθε υποψήφιος υποβάλλει αίτηση, βιογραφικό σημείωμα και σχετική βεβαίωση του επιβλέποντος καθηγητή με τον ενδεικτικό τίτλο της μεταπτυχιακής εργασίας. Οι αιτήσεις και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον Αναπληρωτή Καθηγητή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κ. Δαμαλά Χρήστο (cdamalas@agro.duth.gr) από 10 έως 31 Οκτωβρίου 2018.

Εκ μέρους του Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Δρ. Η. Τραυλός

*Κατεβάστε την προκήρυξη ΕΔΩ