Η Ελληνική Ζιζανιολογική Εταιρεία διοργανώνει κάθε δύο περίπου χρόνια Επιστημονικά Συνέδρια με τη συμμετοχή επιστημόνων του χώρου, Ελλήνων και ξένων.

Σκοποί & Στόχοι


Σκοπός της Εταιρίας είναι η προαγωγή και η ενθάρρυνση της έρευνας και της τεχνολογίας στον τομέα των ζιζανίων των καλλιεργειών της χώρας, προς όφελος της ελληνικής γεωργίας. Με τον όρο ζιζάνιο εννοείται κάθε ανεπιθύμητο φυτό, δηλαδή φυτό το οποίο βρίσκεται και αναπτύσσεται σε θέση στην οποία δεν είναι επιθυμητό να υπάρχει.

Στους σκοπούς της εταιρίας περιλαμβάνεται και κάθε θέμα που σχετίζεται με την έρευνα και την τεχνολογία στον τομέα των ζιζανιοκτόνων και φυτορρυθμιστικών ουσιών.

Την επίτευξη των παραπάνω σκοπών θέλει η εταιρία να επιδιώξει:

  • Με την ανταλλαγή απόψεων σε επιστημονικά θέματα μεταξύ των μελών της εταιρίας και ημεδαπών και αλλοδαπών επιστημόνων και επιστημονικών οργανισμών.
  • Με την οργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων, συμποσίων, εκθέσεων και εθνικών και διεθνών συνεδρίων, όπως και με την συμμετοχή σε παρόμοιες εκδηλώσεις άλλων επιστημονικών οργανώσεων.
  • Με την ίδρυση βιβλιοθήκης προς χρήση τόσο των μελών της όσο και κάθε ενδιαφερόμενου.
  • Με την έκδοση ενημερωτικού δελτίου, το οποίο θα διανέμεται δωρεάν στα μέλη της.
  • Με την έκδοση βιβλίων, φυλλαδίων ή πεπραγμένων επιστημονικών συσκέψεων ή συνεδρίων.
  • Με την συμμετοχή της ιδίας σε άλλες οργανώσεις εφόσον αυτό επιτρέπεται από τον νόμο, μετά από απόφαση της γενικής συνελεύσεως, των εκλεγόμενων εκπροσώπων κατά την ετήσια γενική συνέλευση.
  • Με τη σύσταση επιτροπών και ομάδων εργασίας, έργο των οποίων θα είναι η μελέτη και η υποβολή προτάσεων σε θέματα σχετικά με τη χρήση των ζιζανιοκτόνων, την καταπολέμηση δυσεξόντωτων ζιζανίων, την επισκόπηση και καταγραφή ζιζάνιων και ζιζανιοκτόνων, την εκπαίδευση και επάνδρωση με ειδικούς του τομέα της καταπολέμησης ζιζάνιων και τέλος τον συντονισμό των δραστηριοτήτων στα παραπάνω θέματα κρατικών και ιδιωτικών φορέων. Επίσης, έργο των επιτροπών μπορεί να είναι η οργάνωση συσκέψεων και συνεδρίων, η συγγραφή μονογραφιών και η επιμέλεια εκδόσεων.
  • Με κάθε άλλη νόμιμη δραστηριότητα, η οποία προωθεί τους σκοπούς της εταιρίας.

Καταστατικό

Το 1982 ιδρύεται Πανελλήνιο επιστημονικό σωματείο υπό την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η επωνυμία της εταιρίας στα αγγλικά είναι WEED SCIENCE SOCIETY OF GREECE.