Η εταιρεία διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τακτικά μέλη εκλεγμένα με μυστική ψηφοφορία για διετή θητεία από την Γενική Συνέλευση.

Η Διοίκηση της ΕΖΕ


Το εκλεγμένο Δ.Σ. συνεδριάζει εντός τριών ημερών από την εκλογή του, μετά από πρόσκληση της Εφορευτικής Επιτροπής για συγκρότηση αυτού σε σώμα. Εκλέγει με μυστική ψηφοφορία Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία. Το νεοεκλεγέν Δ.Σ. μετά την συγκρότηση του σε σώμα παραλαμβάνει με ειδικό πρωτόκολλο από το αποχωρούν Δ.Σ. την υφιστάμενη περιουσία της Εταιρείας.

Λειτουργία και Καθήκοντα Διοικητικού Συμβουλίου


Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικώς τουλάχιστον ανά τρίμηνο και εκτάκτως εφόσον παραστεί ανάγκη ή ζητηθεί εγγράφως από τρία τουλάχιστον μέλη του.

Το Δ.Σ. μεριμνά για την πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας, προγραμματίζει τις εργασίες της για καλύτερη επίτευξη των στόχων της και διαχειρίζεται την περιουσία της Εταιρείας.

Ειδικότερα το Δ.Σ. οφείλει:

  1. Να εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και να εφαρμόζει το καταστατικό.
  2. Να διευθύνει και να διαχειρίζεται τις υποθέσεις της Εταιρείας αποφασίζοντας κάθε ενδεικνυόμενη ενέργεια συναφή προς τους σκοπούς της Εταιρείας.
  3. Να προετοιμάζει την ύλη των Γ.Σ. , την έκθεση της δραστηριότητας του, τον απολογισμό και προϋπολογισμό κατά την ημερήσια διάταξη και να συγκαλεί την Γ.Σ.
  4. Να παρέχει κάθε ζητούμενη πληροφορία από την Εξελεγκτική Επιτροπή.
  5. Να αποφασίζει για τις δαπάνες και να διαχειρίζεται την περιουσία της Εταιρείας, τηρώντας βιβλία λογαριασμών.
  6. Να κρατά αρχείο μητρώου των μελών και της αλληλογραφίας της Εταιρείας.
  7. Να ενημερώνει τα μέλη με ανακοινώσεις για κάθε ζήτημα σχετικό με τους σκοπούς της Εταιρείας.
  8. Να καταρτίζει τις διάφορες επιτροπές και ομάδες εργασίας.
  9. Να οργανώνει τα επιστημονικά συνέδρια της Εταιρίας.

Άλλα όργανα της ΕΖΕ


Η Γενική Συνέλευση και η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι δύο σημαντικά όργανα της ΕΖΕ. Η Γ.Σ. είναι το ανώτερο όργανο της Εταιρείας, ενώ η εξελεγκτική επιτροπή είναι τριμελής, εκλέγεται κάθε δύο χρόνια, ελέγχει τα σχετικά βιβλία και έγγραφα της εταιρείας και υποβάλει έκθεση στην Γ.Σ.